Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας να υπάρχουν τα προϊόντα μας σε απόθεμα στα καταστήματα και στο eshop μας. Ευχαριστούμε για την προτίμηση, την κατανόηση, και την υπομονή σας!!!

Όροι Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε διοργανώνει διαγωνισμό – contest/giveaway.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη ικανότητα δικαιοπρακτικών ενεργειών. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό είναι άκυρη και  άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου θα έχουν τυχόν λάβει.

2.  Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της εταιρίας Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 10/05/2020 ώρα 16:00 έως 20/05/2020 ώρα 23:59 (εφεξής η «διάρκεια») στις ψηφιακές κοινωνικές πλατφόρμες Facebook και Instagram.

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος, δεδομένου ότι κάθε ενδιαφερόμενος που  πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, μπορεί να συμμετάσχει με όσες συμμετοχές θέλει στα σχόλια των συγκεκριμένων post για τον διαγωνισμό αρκεί να κάνει tag άλλον έναν φίλο/φίλη, ξεχωριστά για κάθε συμμετοχή. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να κάνουν like το post του διαγωνισμού σε τουλάχιστον μία ή και στις δύο πλατφόρμες και να κάνουν like στην σελίδα της Earth Friendly Products Hellas στο Facebook και follow τους λογαριασμούς @ecogreece και @kellyfromecos. Όποιος δεν συμπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα ακυρώνεται.

Θα κληρωθεί ένα ECOS Home MEGA Pack – που συμπεριλαμβάνει:

5. Η κλήρωση θα διενεργηθεί στις 20/5/2020 και ώρα 2:00 μ.μ. με βάση τα στοιχεία των συμμετεχόντων που καταχωρήθηκαν στις πλατφόρμες.

Θα αναδειχθεί:  ένας/μία (1) τυχερός/ή, ο οποίο θα κερδίσει ένα ECOS Home MEGA Pack, και τρεις (3) αναπληρωματικοί νικητές.

Οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν από τις πλατφόρμες (Facebook/Instagram) ή τηλεφωνικά από την εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε., που εδρεύει επί της οδού Σόλωνος 69-Αθήνα, τηλ. 2103623614. Η εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε. θα παραδώσει τα δώρα στους νικητές κατόπιν τηλεφωνικής ή μέσω πλατφόρμας (Facebook/Instagram) επικοινωνίας και μεταξύ τους συνεννόησης. Οι τυχεροί που δεν έχουν δηλώσει τηλέφωνο ή email επικοινωνίας ή δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο ή επικοινωνία μαζί τους μέσω πλατφόρμας (Facebook/Internet) θα πρέπει οι ίδιοι να αναζητήσουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είτε επικοινωνώντας στο παραπάνω τηλέφωνο, είτε μέσω πλατφόρμας (Facebook/Instagram) ή μέσω email στο ilia@ecos.com. Όσοι τυχεροί δεν ανταποκριθούν θετικά ή καταστεί ανέφικτη η τηλεφωνική επικοινωνία, έπειτα από τρείς (3) τουλάχιστον προσπάθειες επικοινωνίας μέχρι τις 30/5/2020, θα αντικατασταθούν αυτόματα και με σειρά προτεραιότητας από τους αναπληρωματικούς νικητές , οι οποίοι θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή μέσω πλατφόρμας (Facebook/Instagram) από την παραπάνω εταιρεία από την 02/06/2020 έως την 04/06/2020. Στην περίπτωση που παρέλθουν 3 μήνες από την ημερομηνία ανάδειξης των αρχικών και των αναπληρωματικών νικητών (με καταληκτική ημερομηνία 04/9/2020) και κάποιος έστω κι από τους αναπληρωματικούς νικητές δεν έχει παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο το έπαθλο, τότε αυτό απόλλυται και η Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

6. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν της παραλαβής του για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε.

7. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ή άλλη υπηρεσία, ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε αντικαθίστανται, ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού η διοργανώτρια εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα των δώρων του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη – ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά. Η Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου ή μερικώς το δώρο με παρόμοιο, ιδίως σε περίπτωση θεμάτων αποθέματος.

8. Η διοργανώτρια εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να ματαιώσει ή αναβάλει το διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση στις πλατφόρμες (Facebook/Instagram) ή/και στο site www. .ecos.com.gr/contest-rules-social Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιασδήποτε άλλη αξίωση έναντι της ανωτέρω διοργανώτριας εταιρείας.

9. Η εταιρία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά/τυπογραφικά λάθη. Επίσης, η ανωτέρω εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, πανδημιών, απεργιών ή κοινωνικών ταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζημίως της υποχρεώσεώς της.

10. Η εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε δικαιούται να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η διοργανώτρια εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

11. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε για την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της προβολής του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Έτσι, η ανωτέρω εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους της, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση. Το εν λόγω αρχείο θα τηρηθεί από την Διοργανώτρια για χρονικό διάστημα 1 έτους και στη συνέχεια θα διαγραφεί.

12. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δίνουν τη ρητή τους συγκατάθεση και αποδέχονται ότι η Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε. έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε η ίδια ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της πάντοτε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εκ του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από την Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε., είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών της εταιρείας Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα, εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό  (ΕΕ)2016/679  και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα διόρθωσης, τροποποίησης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, επικοινωνώντας με την εταιρεία Earth Friendly Products Hellas Ε.Π.Ε., οδός Σόλωνος 69-Αθήνα, τηλ. 2103623614.

13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παραπάνω αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Οι όροι συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού στο www.ecos.com.gr/contest-rules-social

Συμφωνείται ρητά ότι για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό, εφόσν δεν λυθεί εξωδικαστικά, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.